Deklaracja Dostępności

 

Termin przeglądu i aktualizacji : 31.03.2022r

 

Deklaracja dostępności

 

Przedszkole Miejskie nr 22 w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej

strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w

sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.pm22gliwice.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-20

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu

poniższych niezgodności lub wyłączeń:

1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty

opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:

 pochodzą z różnych źródeł;

 są bardzo obszerne, a zostały wytworzone w kilku komórkach organizacyjnych,

co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt;

 opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.

2. Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.

3. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

 

Oświadczenie sporządzono: 2020-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą

kontaktową jest Dorota Krasińska, (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel.: +48 323312256).

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać

żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony

internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać

udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez

odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji

itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę

internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza

potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także

określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien

zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia

z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny

niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa,

przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może

zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot

publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu

dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana

dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony

internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można

także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

 

Dostępność architektoniczna Przedszkola Miejskiego nr 22 w
Gliwicach


Przedszkole Miejskie nr 22, budynek przy ulicy Żeromskiego 26


1. Dostępność wejścia do budynku.
Dla rodziców, odwiedzających, interesantów dostępne są 2 wejścia, każde otwarte
w zależności od sezonu pogodowego( w sezonie ciepłym- otwarte jest wejście z boku
budynku, w sezonie zimnym- otwarte jest wejście główne do budynku):
a) od ulicy Żeromskiego wejście (główne) – na ogrodzony teren przedszkola
prowadzi podjazd dla wózków, także same wejście do przedszkola posiada
podjazd dla wózków. Drzwi otwierane ręcznie. Na ścianie znajduje się dzwonek,
który wzywa obsługę do otwarcia drzwi, opcjonalnie gdy ktoś potrzebuje
pomocy.
b) od ulicy Żeromskiego wejście na teren ogrodzony od strony parkingu- posiada
podjazd dla wózków, wejście boczne do budynku znajduje się na poziomie
budynku. Na ścianie znajduje się dzwonek, który wzywa obsługę do otwarcia
drzwi, opcjonalnie gdy ktoś potrzebuje pomocy.


2. Dostępność korytarzy, sali przedszkolnych, łazienek, gabinetów, schodów . Dla osób
na wózkach dostępny jest parter przedszkola i znajdujący się tam hol, wszystkie
znajdujące się tam sale, gabinet dyrektora oraz księgowej i intendenta oraz łazienki.
Łazienki nie posiadają udogodnień dla niepełnosprawnych. W budynku nie znajdują
się windy, które mogłyby służyć osobom niepełnosprawnych, dlatego piętro budynku,
na które prowadzą schody jest niedostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Dla osób niepełnosprawnych nie jest też dostępna piwnica budynku,
w której znajduje się szatnia, ponieważ prowadzą tam wąskie schody.


3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli
indukcyjnych.
a) Zastosowano dwie pochylnie dla wózków od strony ulicy Żeromskiego, które
umożliwiają wjazd na ogrodzony teren przedszkola oraz podjazd do budynku przy
wejściu głównym.

b) Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób
wizualny, pracownicy obsługi dostępni przy każdym wejściu do budynku,
po uruchomieniu dzwonka.
c) przedszkole nie posiada platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.


4. Informacja i udogodnienia dla osób słabosłyszących.
W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób
słabosłyszących oraz niesłyszących. Dostępność dla tych osób może być zapewniona
poprzez wsparcie pracownika. Nie ma Informacji o możliwości skorzystania
z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, ponieważ takiego tłumacza
przedszkole nie posiada.


5. Informacja i udogodnienia dla osób niewidomych
Nie ma tablic informacyjnych w języku Brailla oraz innych udogodnień dla osób
niewidomych.


6. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych
dla osób niepełnosprawnych.
Na parkingu placówki wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
przy ulicy Żeromskiego. Nie ma informacji o prawie wstępu z psem asystującym
i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego
pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Przedszkole Miejskie nr 22 w Gliwicach w miarę możliwości będzie dążyło
do zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków
technicznych do obsługi osób niepełnosprawnych.